رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

ترجمه مقاله تاثیر روابط متقابل شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند بر وفاداری برند

ترجمه مقاله رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند با وفاداری مشتریان

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه شخصت مصرف کننده، وفاداری برند و شخصیت برند است.

روش شناسی تحقیق: ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری اقدام به گردآوری داده ها شد. ۴۰۰ مشتری که اسباب بازی و بازی کامپیوتری از فروشگاه های زنجیره ای تایپه خریداری کرده بودند انتخاب شدند و ۳۸۷ پرسشنامه قابل استفاده بازگشت داده شد که نرخ بازگشت ۹۶.۷۵ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون استفاده شده است.

یافته‌ها: مهمترین دستاوردها عبارتند از: رابطه مثبت و معناداری بین ویژگی برونگرائی شخصیت مشتریان و شخصیت برند وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین ویژگی مقبولیت شخصیت و شخصیت برند وجود دارد. آرامش و پیچیدگی شخصیتی نیز با وفاداری برند رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت مقبولیت و بازبودن شخصیت بر وفاداری عملکردی مشتریان تاثیر دارد.

محدودیت‌ها و کاربردهای تحقیق: محدودیت در انتخاب قلمرو مکانی و نیز فروشگاه‌ها و مشتریان از محدودیت‌های مطالعه اخیر است. این تحقیق نشان می‌دهد افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت وفاداری برند متفاوتی دارند و این یافته‌ها برای شرکت‌های اسباب بازی و بازی ویدیوئی کاربرد دارد. این مطالعه نشان می‌دهد شخصیت برند مجزا به وفاداری برند بیشتری منجر می‌شود. همچنین مقبولیت و بازبودن دو ویژگی موثر شخصیتی در وفاداری برند هستند.

کاربردهای عملی: این تحقیق ارزش شخصیت برند را برای سودآوری سازمان‌ها برجشته ساخته است. همچنین بر اهمیت وفاداری برند برای سازمان‌ها سخن گفته است. ارزش عمده این تحقیق برقراری رابطه بین تئوری و عمل است و رابطه شخصیت افراد، شخصیت برند و وفاداری برند را جستجو می‌کند.

واژگان کلیدی: شخصیت، ماهیت برند، وفاداری برند

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

15000 تومان – خرید