پرسشنامه چسبندگی مشتریان

دانلود پرسشنامه چسبندگی مشتریان دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد (فارسی و لاتین)

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

ابعاد: چسبندگی و درگیری مشتریان

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه چسبندگی مشتریان

این پرسشنامه براساس مطالعه ژانگ و همکاران (۲۰۱۷) تهیه شده است.

تعریف مفهومی: چسبندگی مشتریان Customer Stickiness یک گرایش ذهنی و تمایل عملی برای برقرار روابط خریدار-فروشنده به صورتی بلندمدت است. مشتریان برند یا محصول را از آن خود دانسته و با آن احساس نزدیکی می‌کنند. از این منظر چسبندگی با مفهوم درگیری مشتریان قرابت معنایی دارد. چسبندگی مشتریان به مفهوم تمایل افراد به عنوان مصرف‌کننده جهت برقراری ارتباط بلندمدت، تعامل دوسویه و قصد خرید یک محصول یا برند ویژه است. چسبندگی یکی  از مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی می‌باشد و تفاوت معنایی قابل توجهی با عادت مشتری به خرید دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله