این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب عدالت سازمانی

مشروعیت سازمانی

مشروعیت سازمانی

مشروعیت سازمانی (Organizational legitimacy) به معنای قانونی بودن و برحق بودن مدیران برای مدیریت و اداره امور گوناگون سازمان می‌باشد.

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی Organizational justice به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری سازمان اشاره دارد.

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان

تعهد سازمانی کارکنان (Organizational commitment) رویکردی روانی در اعضای سازمان پیرامون میزان وابستگی درونی آنها به شغل و سازمان می‌باشد.

پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com