پرسشنامه عدالت سازمانی

دانلود پرسشنامه پرسشنامه عدالت سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • مقیاس شماره ۱: سه عامل عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای و ۱۹ گویه
  • مقیاس شماره ۲: دو عامل عدالت ساختاری و اجتماعی و ۲۰ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای و عدالت سازمانی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عدالت سازمانی

عدالت سازمانی : عدالت سازمانی را در تئوری برابری آدامز می‌توان ردیابی کرد. براساس این نظریه افراد مایلند درقبال انجام کار به اندازه همکاران‌شان از پاداش‌های انجام کار بهره‌مند شوند. کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند، با واکنش‌های منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ می‌دهند.

ابعاد عدالت سازمانی

ابعاد عدالت سازمانی

عدالت توزیعی : به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد. مثل سطح پرداخت یا فرصت‌های ارتقا در یک بافت سازمانی. منشاءاین تئوری، نظریه برابری آدامز است. آدامز در این کار بر انصاف درک شده از پیامدها که همان عدالت توزیعی است، تأکید می‌نمود. این تئوری بیان می‌دارد که افراد یک تعادل نسبی را، با مقایسه داده  ستاده خود با داده – ستاده همکاران خود، به عنوان نتیجه مطلوب در نظر می‌گیرند.

عدالت رویه‌ای : اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه‌های عادلانه است. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فرآیندی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد. رعایت عدالت و انصاف در رویه‌ی اجرا باید فرصت مساوی برد برای همگان فراهم آورد.

عدالت مراوده‌ای : بر جنبه بین شخصی تصمیم گیری، بخصوص برابری رفتار تصمیم گیرندگان در فرآیند‌های تصمیم‌گیری تأکید دارد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می‌باشد. وضع مناسب رویه‌ها به وسیله پنج رفتار: توجه ناکافی به داده‌های کارکنان، جلوگیری از تعصب شخصی، استفاده سازگار از معیار تصمیم‌گیری، بازخور به‌موقع، توجیه یک تصمیم تعریف می‌شود. این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارد.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله