این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب غیبت کاری

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان (Overtime) اشاره به ساعاتی دارد که کارکنان بیش از سقف ساعت کاری عادی که ۸ ساعت در روز است در محل کار مشغول کار باشند.

پرسشنامه غیبت شغلی

پرسشنامه غیبت شغلی

دانلود پرسشنامه غیبت شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

غیبت کارکنان

غیبت کارکنان سازمان

پدیده غیبت کارکنان (Absenteeism) به عدم حضور منابع انسانی سازمان به دلایل عمدی یا غیرعمدی در محل کار و سازمان اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com