پرسشنامه غیبت شغلی

دانلود پرسشنامه غیبت شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مسائل فرهنگی، عوامل بیرونی، عوامل قانونی، عوامل سیاسی و عوامل رفاهی

پیوست: پرسشنامه مدیریت غیبت کارکنان شامل ۲۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه غیبت شغلی

تعریف مفهومی: پدیده غیبت کارکنان به عدم حضور منابع انسانی سازمان به دلایل عمدی یا غیرعمدی در محل کار و سازمان اشاره دارد. این پدیده آثار منفی زیادی از منظر فردی، گروهی و سازمانی به همراه دارد و نیازمند عارضه‌یابی منابع انسانی به‌صورت دقیق است. دلایل غیبت کارمند می‌تواند اختیاری و هم غیر اختیاری باشد. غیبت اختیاری زمانی است که کارمندان به این علت سر کار حاضر نمی شوند که می‌خواهند کار دیگری انجام دهند.

غیبت کارکنان بخشی طبیعی از زندگی کاری آنها محسوب می‌شود. حتی زمانی که افراد در سلامت هستند، غیبت آنها به این معنی است که می‌توانند برای بازیابی خود و استراحت کردن مرخصی بگیرند. اما این غیبت‏‏‌های مکرر و غیرموجه است که می‌تواند مشکل‌ساز شود. غیبت بدون پرداختن به دلیل آن می‌تواند «عوارض خود را بر شرکت و کارکنانش بگذارد». دیگران باید اضافه‏‏‌کاری انجام دهند و تیم‏‏‌هایی که در حال حاضر عملکرد ضعیفی دارند، می‌توانند ضرب‏‏‌الاجل‏‏‌ها و اهداف انگیزشی خود را از دست بدهند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش غیبت کارکنان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه غیبت شغلی شامل ۵ سازه اصلی و ۲۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله