این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فلسفه وجودی

ارزش های محوری

ارزش‌های محوری سازمان

ارزش‌های محوری (Core Values) باورها و ادراکات درونی یک سازمان پیرامون درستی و نادرستی امور است که در تصمیم‌گیری استراتژیک نقشی کلیدی دارد.

چشم انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان (Vision) سیمای روشن و فراگیری از سازمان در بازه زمانی مشخصی از آینده است. این تصویر جهت حرکت سازمان را تعیین می‌کند.

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

بیانیه ماموریت (رسالت سازمان)

بیانیه ماموریت (Mission) فلسفه وجودی و هدفی است که سازمان بخاطر آن وجود دارد و مسیری را برای دستیابی به چشم‌انداز سازمان فراهم می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com