این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماکسیماکس

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف

روش لکسیکوگراف (Lexicographic) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه جبرانی برای انتخاب گزینه بهینه براساس رتبه‌بندی ترتیبی شاخص‌ها است.

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax)

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax)

روش ماکسی‌ماکس (MaxiMax) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس بهترین میزان از بدترین شاخص مشخص می‌کند.

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin)

روش ماکسی‌مین (MaxiMin) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه غیرجبرانی است که بهترین گزینه را براساس ضعیف‌ترین شاخص در ماتریس نصمیم‌گیری مشخص می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com