این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب متغیر تعدیل کننده

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

آموزش محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS زمانی که متغیر تعدیلگر از نوع اسمی-رتبه‌ای است و متغیر مستقل پیوسته است و با طیف لیکرت سنجیده شده است.

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس روشی مبتنی بر رگرسـیون خطی برای محاسبه نقش متغیر تعدیلگر و متغیر میانجی از طریق دانلود و نصب افزونه‌ای به نام PROCESS می‌باشد.

انواع متغیرهای پژوهش

انواع متغیرهای پژوهش

انواع متغیرهای پژوهش براساس ماهیت مقادیر به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. براساس نقش و الگوی روابط نیز به متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی، تعدیلگر، مداخله‌گر و کنترل تقسیم می‌شوند.

متغیر تعدیل کننده و میانجی

متغیر تعدیل کننده

متغیر تعدیل کننده چیست و چگونگی محاسبه متغیر تعدیل ‌کننده با استفاده از نرم افزار SPSS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

متغیر تعدیل کننده و میانجی

تفاوت متغیر تعدیل کننده و میانجی

متغیر میانجی به صورت غیرمستقیم در رابطه میان دو مقوله دیگر نقش ایفا می‌کند اما متغیر تعدیلگر به صورت مستقیم رابطه دو مقوله دیگر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی Hierarchical regression نشان می‌دهد متغیرهای مورد نظر بعد از ورود متغیرهای دیگر به صورت معنادار تغییرات متغیر وابسته را توجیه می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com