این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل جمع موزون

مدل ضرب موزون و جمع موزون

مدل ضرب موزون و جمع موزون

آموزش مدل ضرب موزون و مدل جمع موزون برای انتخاب گزینه برتر با روش تصمیم گیری چندمعیاره با استفاده از فرمول جمع وزن دار و ضرب وزن دار نوشته آرش حبیبی

روش واسپاس

آموزش روش واسپاس

روش واسپاس WASPAS توسط زاواداسکاس و همکاران ارائه شد. روش WASPAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی روشی برای محاسبه میانگین داده‌ها بویژه زمانی است که نوع داده‌ها به صورت درصدی و کسری باشد. این روش در مقایسه‌های زوجی کاربرد زیادی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com