این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل جمع موزون

مدل ضرب موزون و جمع موزون

مدل ضرب موزون و جمع موزون

آموزش مدل ضرب موزون و مدل جمع موزون برای انتخاب گزینه برتر با روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با استفاده از فرمول جمع وزن دار و ضرب وزن دار نوشته آرش حبیبی

روش واسپاس

واسپاس (WASPAS)

واسپاس (WASPAS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه براساس معیارها از مدل ضرب وزن‌دار و جمع وزن‌دار استفاده می‌کند.

محاسبه میانگین هندسی

میانگین هندسی

میانگین هندسی (Geometric Mean) یک پارامتر مرکزی است که با محاسبه ریشه nام از حاصل ضرب n متغیر بدست می‌آید و برای نسبت‌ها و در صدها مناسب است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com