نوشته‌های دارای برچسب مهارت های مدیر

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیریتی همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد برای سنجش انواع مهارت های ادراکی، فنی و انسانی مدیریت سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com