پرسشنامه مهارت های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی دارای روایی و پایایی

هدف: بررسی مهارت‌های مدیران

ابعاد: مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های فنی و مهارت‌های انسانی

تعداد سوالات : ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر دارد

شیوه تفسیر و نمره گزاری دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی

مهارت‌های مدیریت: مهارت‌های مدیریت به توانمندی‌های مدیران در حوزه ادراکی، انسانی و فنی اشاره دارد. این مهارت‌ها با توجه به سطوح مختلف مدیران متفاوت است و در هر سطح یکی از آنها برجسته‌تر است.

مهارت فنی: مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند. مدیران معمولاً این مهارت‌ها را طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی فرا می‌گیرند نظیر دانش، فنون و روش‌های برنامه‌ریزی،‌ بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی کارپردازی و غیره ویژگی بارز مهارت، فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت زیرا این نوع مهارت دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه‌گیری است.

مهارت انسانی : مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است.

مهارت ادراکی : مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مهارت‌های مدیران در این پژوهش از بازار پرسشنامه استفاده شده است. سازه اصلی شامل مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی است و با ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه مورد سنجش قرار می‌گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله