این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

دانلود پرسشنامه نگهداری و تعمیرات (نت) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات (نت)

نگهداری و تعمیرات (نت) یک فرایند سازمانی جهت حفظ سلامت قطعات و ماشین‌آلات در شرایط مطلوب یا بازیابی و بازگرداندن آنها ازبه شرایط مطلوب است.

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) روشی برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی با تمرکز بر نگهداشت و بهبود عملکرد ماشین‌آلات تولیدی و همزمان کاهش هزینه‌های تولید است.

روش‌های نگهداری و تعمیرات

انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات

انواع روش‌های نگهداری و تعمیرات به سه دسته کلی شیوه‌های پس از وقوع، شیوه‌های پیش از وقوع و شیوه‌های مدرن نگهداشت قابل دسته‌بندی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com