این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش هیجانی

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی) توانایی شناخت، استفاده و مدیریت احساسات خویش به شیوه‌ای مثبت در ارتباط با دیگران است که برای مدیران نیز الزامی است.

پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی)

پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی)

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی) : مقیاس گلمن، بار-آن، شرینگ، وانگ و لو همراه با روایی و پایایی و دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com