پرسشنامه هوش هیجانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

شرح و تفسیر: دارد

ابعاد: خود آگاهی هیجانی، خود ابزاری، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی

تعداد سوالات : ۹۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

هوش هیجانی Emotional intelligence توانمندی شخص در شناخت و مدیریت احساسات خود و افرادی است که با آنها در تعامل است. به این مقوله گاهی هوش عاطفی یا هوش احساسی نیز گفته می‌شود. افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند می‌دانند احساسات آنها چه میزان است و چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هوش عاطفی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد. سه مقوله هیجان یعنی مقوله شناختی، مقوله فیزیولوژیکی و مقوله رفتاری را به‌طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند. این مقوله در زندگی روزانه از اهمیت بالایی دارد و در حوزه روانش‌شناسی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

در تئوری سازمان و مدیریت، رهبران و مدیرانی که هوش هیجانی بالاتری دارند توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل‌شان دارند. همچنین کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه‌شناسی بالایی هستند، اما فاقد هوش هیجانی هستند در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.

تعریف عملیاتی هوش هیجانی: در این مطالعه هوش هیجانی براساس خود آگاهی هیجانی، خود ابزاری، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی مورد سنجش قرار گرفته است. هر یک از گویه‌های سنجش این سازه نیز با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه اندازه‌گیری شده‌اند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله