این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی هوشمند

پرسشنامه حکمرانی هوشمند

دانلود پرسشنامه حکمرانی هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی خوب

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل هفت بعد و بیست و پنج گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com