این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی خوب

پرسشنامه حکمرانی خوب

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل هفت بعد و بیست و پنج گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com