پرسشنامه حکمرانی خوب

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

منبع: استاندارد و معتبر

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تلاش تا حصول نتیجه، تاکید بر اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر قانون، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تاکید بر دانش‌افزایی

این پرسشنامه به صورت کاملاً بومی و متناسب با فضای سازمان‌های ایرانی اعتبارسنجی و هنجاریابی شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی خوب

تعریف مفهومی: حکمرانی خوب نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند. حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه‌ای است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف کرده است. پژوهشگران، حکمرانی خوب را با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون تعریف کرده‌اند. با توجه به پیچیگدی‌ و میان رشته‌ای بودن مبحث حکرمانی خوب این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست‌های گوناگون از ویژگی‌های حکرمانی خوب به طراحی الگوها و مدل‌هایی مبادرت شود که جنبه‌های گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی خوب از پرسشنامه‌ای شامل ۲۵ گویه با طیف لیکرت استفاده شده است. این مقوله براساس ۷ عامل اصلی مورد سنجش قرار گرفته است.

برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی‌سنجی لاوشه استفاده شد. در نهایت روایی محتوایی پرسشنامه ۰/۸۷ تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعه پایلوت بر روی ۳۰ نفر از نمونه آماری پژوهش و با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۱ بدست آمد. برای تعیین عوامل از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای تایید مدل رابطه سوالات با عامل‌ها و عامل‌ها با مفهوم اصلی حکمرانی خوب نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ۷ عامل اصلی استخراج شد. این عوامل عبارتند از: تلاش تا حصول نتیجه، تاکید بر اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر قانون، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تاکید بر دانش‌افزایی.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله