پرسشنامه حکمرانی خوب

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

  • پرسشنامه بومی حکمرانی خوب برای سازمان‌های ایرانی
  • مقیاس استاندارد OPM و CIPA

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

منبع: استاندارد و معتبر

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تلاش تا حصول نتیجه، تاکید بر اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر قانون، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تاکید بر دانش‌افزایی

این پرسشنامه به صورت کاملاً بومی و متناسب با فضای سازمان‌های ایرانی اعتبارسنجی و هنجاریابی شد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی خوب

تعریف مفهومی: حکمرانی خوب نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند. حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه‌ای است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف کرده است. پژوهشگران، حکمرانی خوب را با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون تعریف کرده‌اند. با توجه به پیچیگدی‌ و میان رشته‌ای بودن مبحث حکرمانی خوب این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست‌های گوناگون از ویژگی‌های حکرمانی خوب به طراحی الگوها و مدل‌هایی مبادرت شود که جنبه‌های گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی خوب از پرسشنامه‌ای شامل ۲۵ گویه با طیف لیکرت استفاده شد. این مقوله براساس ۷ عامل اصلی مورد سنجش قرار گرفت.

برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی‌سنجی لاوشه استفاده شد. در نهایت روایی محتوایی پرسشنامه ۰/۸۷ تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعه پایلوت بر روی ۳۰ نفر از نمونه آماری پژوهش و با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۱ بدست آمد. برای تعیین عوامل از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای تایید مدل رابطه سوالات با عامل‌ها و عامل‌ها با مفهوم اصلی حکمرانی خوب نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ۷ عامل اصلی استخراج شد. این عوامل عبارتند از: تلاش تا حصول نتیجه، تاکید بر اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر قانون، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تاکید بر دانش‌افزایی.

مقیاس استاندارد OPM و CIPFA

پرسشنامه استاندارد سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA در سال ۲۰۰۴ طراحی شده و دارای ۳۶ سوال در ۶ بعد می باشد. در این مقیاس منظور از  سنجش حاکمیت خوب نمره‌­ای است که کارکنان به سوالات ۳۶ گویه ای پرسشنامه سنجش می‌­دهند.

مقیاس استاندارد OPM و CIPFA

مقیاس استاندارد OPM و CIPFA

این مقیاس بوسیله Chartered Institute of Public Finance and Accountancy موسسه مجاز مالیه عمومی و حسابداری (CIPFA) ارائه گردید. همچنین اداره مدیریت پرسنل آمریکا Office of Personnel Management یا به اختصار OPM آن را تایید کرد. نتیجه‌گرایی، اثربخشی نقش‌ها و وظائف، ارتقای ارزش‌ها، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و پاسخگویی ارکان این مقیاس هستند. اطلاعات بیشتر در فایل نهایی قابل بررسی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله