این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مالی

پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی

دانلود پرسشنامه فساد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری

پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری

دانلود پرسشنامه بلاک‌چین در حسابداری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه تامین مالی

پرسشنامه تامین مالی

دانلود پرسشنامه تامین مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فساد اداری

پرسشنامه فساد اداری

دانلود پرسشنامه فساد اداری دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل دو بعد فساد سازمانی خرد و سازمان‌یافته با طیف لیکرت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com