پرسشنامه فساد اداری

دانلود پرسشنامه فساد اداری دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

منبع: استاندارد شده (پایان‌نامه فارسی)

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: فساد اداری خرد و سازمان‌یافته

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه فساد اداری

فساد سازمانی فعالیتی مخرب و خلاف قوانین و مقررات سازمانی که با اهداف رسمی فردی و سازمانی تعارض صریح دارد. فساد مالی و اداری پدیده پیچیده‌ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند.در واقع  فساد اداری در ایران نیز پدیده ناشناخته‌ای نیست بویژه که سازمان‌های دولتی بزرگ بر اقتصاد حاکم هستند. در طول تاریخ و در تمام دنیا سازمان‌های دولتی و بخش عمومی بستر مناسبی را برای فساد فراهم کرده‌اند. این مقوله باید مورد پایش قرار گیرد چراکه صدمات بزرگی را ممکن است به کشور وارد کند.

فساد امری است نسبی و به همین خاطر در هر جامعه و کشوری با توجه به متفاوت بودن نظام ارزشی به مقوله فساد نسبی نگریسته شده و تعاریف گوناگونی از آن می‌شود. فساد سازمانی پدیده‌ای است که کمابیش در اکثر کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه از زمان تشکیل سازمان‌ها وجود داشته و دارد.

یعنی می‌توان گفت فساد اداری همزاد سازمان‌ها می‌باشد. البته در کشورهای در حال توسعه این پدیده بیشتر گریبان‌گیر سازمان‌ها بخصوص سازمان‌های دولتی می‌باشد. این کشورها برای رسیدن به اهداف خود و پیشرفت باید عوامل و زمینه‌های به وجود آورنده این نوع فساد را شناسایی کرده و در پی حل و محو کردن پدیده شوم شوند.

تعریف عملیاتی: به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه زیر استفاده شده است. سؤالات فساد اداری که شامل ۲۷ سوال محقق ساخته می‌باشد و در قالب مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت تنظیم گردیده است. فساد اداری در دو سطح خرد و سازمان‌یافته قابل بررسی است. ۱۷ گویه نخست فساد اداری خرد و ۱۰ گویه آخر نیز فساد اداری سازمان‌یافته را موردسنجش قرار می‌دهد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله