این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کسب و کار خانگی

کسب‌و‌کار خانگی

کسب‌وکار خانگی

کسب‌وکار خانگی (family business) یک سازمان تجاری است که توسط اعضای یک خانواده که با هم نسبت خویشاوندی نزدیکی دارند، اداره می‌شود.

تاثیر خانواده بر برند

تاثیر خانواده بر برند

تاثیر خانواده بر برند به نقشی اشاره دارد که اعضای خانوار در انتخاب برندهای مختلف توسط افراد به عنوان مصرف‌کننده یک محصول یا خدمت دارند.

پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com