این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گروه کانونی

گروه فکری

گروه فکری

گروه فکری (Groupthink) پدیده‌ای مخرب است و زمانی رخ می‌دهد که کوشش افراد گروه برای حفظ انسجام درونی منجر به اخذ تصمیماتی نادرست و غیرمنطقی شود.

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی (Nominal Group) فرآیند گروهی سازمان یافته‌ای برای خلق ایده است که نفوذ و تاثیرگذاری دیدگاه افراد بر روی هم را حداقل می‌سازد.

گروه کانونی

گروه کانونی

گروه کانونی (Focus group) گروهی کوچک شامل افرادی با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشابه است که در زمینه مورد پژوهش، به بحث می‌پردازند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com