این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی (Inferential statistics) روشی برای تخمین پارامتر جامعه براساس مقادیر حاصل از نمونه است و به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون t تک نمونه

آزمون t تک نمونه (One Sample t-Tset) یک روش پارامتریک در آمار کاربردی است که برای آزمون فرض پیرامون یک میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک و ناپارامتریک اشاره به روش‌هایی دارند که برای آزمون فرضیه‌ها یا پاسخ به پرسش‌های پژوهش در آمار کاربردی مدیریت و آمار استنباطی استفاده می‌شوند.

آزمونهای آماری

آزمون‌های آماری

آزمون‌های آماری به روش‌های استنباطی و توصیفی و روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند که در مدیریت کاربرد بسیاری دارند.

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی و آموزش آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS مقایسه میانگین چند گروه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

اریبی (بایاس)

اریبی (بایاس)

اریبی (Bias) به انحراف سیستماتیک برآورد های انجام شده از یک صفت از مقدار واقعی آن گفته‌می شود. این موضوعی کلیدی در آمار کاربردی مدیریت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com