این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آموزش تاپسیس

تکنیک تاپسیس خاکستری

تاپسیس خاکستری

تاپسیس خاکستری (GTOPSIS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل خاکستری جهت اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارهای تصمیم است.

تاپسیس TOPSIS

تاپسیس (TOPSIS)

تاپسیس (TOPSIS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با توجه به فاصله آنها از ایده‌آل‌های مثبت و منفی است.

تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل

آموزش تاپسیس در اکسل : یک مساله برای ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها براساس تعدادی معیار در فایل اکسل حل گردید و در فایل ورد توضیح داده شده است.

تاپسیس TOPSIS

پرسشنامه تاپسیس

دانلود پرسشنامه TOPSIS : پرسشنامه روش تاپسیس مبتنی بر ماتریس تصمیم برای تهیه داده‌های تاپسیس پژوهشگران مدیریت ارائه شده است.

آموزش تاپسیس فازی

آموزش تاپسیس فازی

نخستین بار چن به آموزش تاپسیس فازی یا fuzzy topsis براساس اصل مقاله تصمیم گیری گروهی در محیط فازی پرداخت که ترجمه این مقاله ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com