آموزش تاپسیس فازی

دانلود فایل آموزش تاپسیس فازی براساس مقاله چن

نخستین بار چن (۲۰۰۰) در مقاله ای با عنوان بسط روش TOPSIS به تصمیم گیری گروهی در محیط فازی از تکنیک تاپسیس با رویکرد فازی استفاده کرده است. برای آموزش تاپسیس فازی از مقاله این پژوهشگر استفاده شده است. هدف از این مقاله، بسط روش TOPSIS به محیط فازی است. با توجه به مفاهیم غیرقطعی که اغلب در داده های تصمیم گیری مشاهده می شود، اعداد قطعی برای مدل سازی وضعیت های واقعی کافی نیست. در این مقاله، رتبه هر چاره و وزن هر معیار توسط جملات کلامی که می توان آنها را با اعداد فازی مثلثی نشان داد، توصیف می شود. سپس یک روش قله ای برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی مثلثی معرفی می شود. با توجه به مفهوم TOPSIS یک ضریب نزدیکی تعریف می شود تا نحوه رتبه بندی راهکارها  از طریق محاسبه همزمان فاصله آنها از راه حل فازی ایده آل مثبت (FPIS) و راه حل فازی ایده آل منفی(FNIS) تعیین شود. نهایتاً در پایان مقاله، مثالی آورده می شود تا مراحل روش پیشنهادی مشخص شود.

دانلود اصل و ترجمه مقاله تاپسیس فازی چن

چن برای نخستین باز تکنیک تاپسیس فازی را معرفی کرد. اصل مقاله و ترجمه آموزش تکنیک تاپسیس فازی چن ارائه شده است.

10000 تومان – خرید