آموزش تاپسیس فازی

دانلود فایل آموزش تاپسیس فازی براساس مقاله چن

نخستین بار چن (۲۰۰۰) در مقاله‌ای با عنوان بسط روش TOPSIS به تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی از تکنیک تاپسیس با رویکرد فازی استفاده کرده است. برای آموزش تاپسیس فازی از مقاله این پژوهشگر استفاده شده است. هدف از این مقاله، بسط روش TOPSIS به محیط فازی است. با توجه به مفاهیم غیرقطعی که اغلب در داده‌های تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود، اعداد قطعی برای مدل سازی وضعیت‌های واقعی کافی نیست. در این مقاله، رتبه هر چاره و وزن هر معیار توسط جملات کلامی که می‌توان آنها را با اعداد فازی مثلثی نشان داد، توصیف می‌شود. سپس یک روش قله‌ای برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی مثلثی معرفی می‌شود. با توجه به مفهوم TOPSIS یک ضریب نزدیکی تعریف می‌شود تا نحوه رتبه بندی راهکارها  از طریق محاسبه همزمان فاصله آنها از راه حل فازی ایده آل مثبت (FPIS) و راه حل فازی ایده آل منفی(FNIS) تعیین شود. نهایتاً در پایان مقاله، مثالی آورده می‌شود تا مراحل روش پیشنهادی مشخص شود.

دانلود اصل و ترجمه مقاله تاپسیس فازی چن

چن برای نخستین باز تکنیک تاپسیس فازی را معرفی کرد. اصل مقاله و ترجمه آموزش تکنیک تاپسیس فازی چن ارائه شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله