این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انضباط سازمانی

وجدان کاری

وجدان کاری

وجدان کاری (Job Conscience) یک نظام ارزشی درون فرد است که موجب ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

پرسشنامه کنترل سازمانی

پرسشنامه کنترل سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه کنترل سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل ۴ بعد و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی (Organizational Control) فرایندی است که بوسیله آن افراد و واحدها به شیوه مورد انتظار سازمان جهت نیل به اهداف رفتار می‌کنند.

پرسشنامه انضباط سازمانی

پرسشنامه انضباط سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه انضباط سازمانی کورنلیوس براساس ابعاد فردی، مدیریتی و تیمی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی (Organizational Discipline) رعایت اصول، قواعد و مقرراتی است که رفتارهای صحیح را جهت تامین منافع سازمان حاکم می‌سازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com