پرسشنامه کنترل سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه کنترل سازمانی دارای روایی و پایایی و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

منبع شناسی: استاندارد و معتبر

ابعاد: گردآوری اطلاعات، ارزیابی و سنجش، اقدام اصلاحی و شبکه ارتباطی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و علمیاتی پرسشنامه کنترل سازمانی

کنترل سازمانی یکی از وظایف مدیران سازمان است که برای ارزیابی عملکرد، شفافیت سازمانی و انضباط سازمانی کلیدی است. بر اساس دیدگاه لورنژ تعریف کنترل سازمانی راهبردی عبارت است از سیستمی که مدیران را در ارزیابی رابطه راهبرد سازمان با پیشرفت آن در اجرای اهداف خویش و هنگام بروز اختلاف برای زمینه هایی که نیازمند توجه است حمایت می‌کند.

جمع آوری اطلاعات: به معنی گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری و کنترل بهتر افراد و امور سازمان در شرایط مورد نیاز می‌باشد.

ارزیابی و سنجش: یعنی طراحی شیوه‌ها و تدابیری مورد نیاز که محتوای آنچه را که رخ داده است تعیین کند. آنها را به آنچه باید رخ می‌داده است مقایسه کند.

اقدام اصلاحی: یعنی تلاش مدیر جهت اصلاح امور در جریان کنترل و داشتن برنامه برای اصلاح مسائل ژس از تشخیص نکات انحرافی.

شبکه ارتباطی : یعنی وجود یک سیتم اطلاعاتی برای مدیر در سازمان جهت کنترل و مدیریت بهتر امور  و دریافت  اطلاعات، ارزیابی و اصلاح اطلاعات حاصل از عملکرد.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه کنترل سازمانی در ۴ بعد جمع آوری اطلاعات (سوالات ۱ تا ۵)، ارزیابی و سنجش (سوالات ۶ تا ۱۳)، اقدام اصلاحی (سوالات ۱۴ تا ۲۰)  و شبکه ارتباطی(سوالات ۲۱ تا ۲۷) سنجیده می‌شود. کنترل سازمانی نمره‌ای است که پاسخگویان از پرسشنامه ۲۷ سوالی کنترل سازمانی تعیین می‌کنند. این نمرات در چهار بعد جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و سنجش، اقدام اصلاحی و شبکه ارتباطی کسب می‌کنند. بنابراین پرسشنامه کنترل سازمانی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله