پرسشنامه انضباط سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه انضباط سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

منبع: کورنلیوس، ۱۹۹۹

ابعاد: انضباط فردی، مدیریتی و تیمی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

شرح و تفسیر : دارد

نمونه فارسی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه انضباط سازمانی

انضباط سازمانی Organizational Discipline رعایت اصول، قواعد و مقرراتی است که رفتارهایی فراتر از خواسته فردی اعضا را جهت تامین منافع سازمان حاکم می‌سازد. انضباط درفرهنگ لغات مترادف با مفهوم هایی نظیر تربیت، کنترل، نظم و نظارت، حس فرمانبرداری، خوی اطاعت و نظیر آنها آورده شده است. اعمال تربیتی که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه طبق موازین تعیین شده، در افراد می‌شود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو می‌سازد. انضباط به معنی صحیح یعنی اینکه فرد شخصاً اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده درآورد، خویشتن را کنترل و هدایت کند و با توجه به آثار و نتایج اعمال خویش اقدام کند.

انضباط فردی: خودانضباطی وخود کنترلی، مفاهیمی برآمده از ارزش‌های فردی؛ مهارت ها؛ آموخته‌ها و قوت شخصیت می‌باشد. بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات ۱تا ۹ پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می‌گردد.

انضباط مدیریتی: وقتی معنا می‌یابد که افراد تیم نسبت به رهبر تیم مسئولیت پذیر وپاسخگو باشند.در این صوت رهبر، هدایت کننده و مسئول رفتار افراد تیم خواهد بود. بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات ۱۰ تا ۱۴ پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می‌گردد.

انضباط تیمی: بر اساس وابستگی‌های دو جانبه و اعتماد و احترام در تیم به وجود می‌آید. بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات ۱۵ تا۱۸ پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می‌گردد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش انضباط سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه از ۳ سازه اصلی و ۱۸ گویه تشکیل شده است. برای نمره‌دهی به سوالات تخصصی پرسشنامه نیز از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله