این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تفکر استراتژیک

همسویی استراتژیک

همسویی استراتژیک

همسویی استراتژیک (Strategic alignment) فرایندی است که تضمین می‌کند ساختار سازمانی و مصرف منابع از استراتژی سازمان پشتیبانی می‌کند.

تفکر کارآفرینانه

تفکر کارآفرینانه

تفکر کارآفرینانه Entrepreneurial thinking توانایی دیدن دنیا متفاوت از دیگران است و بینشی است که لزوما ذاتی نیست و می‌تواند اکتساب شود.

انعطاف‌پذیری استراتژیک

انعطاف‌پذیری استراتژیک

انعطاف‌پذیری استراتژیک (Strategic flexibility) میزان توانایی سازمان در شناسایی تغییرات مهمو آنی محیطی و سرعت تطبیق با تغییرات است.

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک رویکرد ترکیبی دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور است.

پرسشنامه تفکر راهبردی

پرسشنامه تفکر راهبردی

دانلود پرسشنامه تفکر راهبردی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد و ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک (Strategic thinking) به عنوان فرایند ذهنی و روانی مدیریت سازمان برای ترسیم اهداف بلندمدت سازمان تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com