پرسشنامه تفکر استراتژیک

دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تفکر سیستمی،  عزم استراتژیک، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان

تعریف مفهومی پرسشنامه تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک (Strategic Thinking) عبارت است از : ابزاری برای معرفی مفاهیم و رویکردها. ولی معرفی تفکر استراتژیک از طریق تعریف آن کاری کم اثر است. علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد نهفته است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده، هر یک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند. هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را دربر ندارند. در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعریف، به ماهیت و ویژگی‌های تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد.

«تعریف» ابزاری برای معرفی مفاهیم و رویکردهاست، ولی معرفی «تفکر استراتژیک» ازطریق تعریف آن کاری کم ثمر است. علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد نهفته است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هریک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارند. در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعاریف، به ماهیت و ویژگی‌های تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد. از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک «بصیرت و فهم» است. این بصیرت کمک می‌کند تا در شرایط پیچیده کسب‌وکار

۱ – واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛
۲ – ویژگی‌های جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛
۳ – جهش‌های (ناپیوستگیهای) کسب‌وکار درک شود؛
۴ – و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود.

تعریف عملیاتی مربوط در فایل ورد پرسشنامه موجود است. همچنین شیوه تفسیر پرسشنامه و نمره‌گذاری آن نیز تشریح شده است. اطلاعات مربوط به منبع‌شناسی و همینطور سنجش روایی و پایایی پرسشنامه نیز در فایل ورد ارائه گردیده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله