این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تناسب شغلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی

پرسشنامه دلبستگی شغلی

دانلود پرسشنامه دلبستگی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با ابعاد و طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام دارای پنج بعد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

دانلود پرسشنامه تناسب فرد و سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد با طیف لیکرت پنج درجه با ابعاد مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com