این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تی زوجی

آزمون t زوجی

آزمون t زوجی

آزمون t زوجی (Paired Samples t Test) برای مقایسه و بررسی معناداری تفاوت دو میانگین از یک جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون علامت

آزمون علامت

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی اختلاف دو میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی اختلاف دو میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com