این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرمایه انسانی

کارکنان دانشی

کارکنان دانشی

کارکنان دانشی Knowledge worker کارکنانی هستند که سرمایه و توانمندی اصلی‌شان دانش و مهارت تخصصی آنها در انجام امور تخصصی سازمان است.

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی Organizational capital ارزشی است که از فلسفه و نظام زیربنایی شرکت سرچشمه می‌گیرد و قابلیت‌های سازمان را در ارائه محصولات و خدمات بهبود می‌بخشد.

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی Human Capital موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است.

سرمایه فکری

سرمایه فکری سازمان

سرمایه فکری Intellectual capital ارزشی غیرقابل لمس برای سازمان است که افراد (سرمایه انسانی)، روابط (سرمایه ارتباطی) و دارایی‌های فیزیکی (سرمایه ساختاری) را شامل می‌شود.

سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه انسانی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com