این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سوارا

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس (SWARA-WASPAS) یک رویکرد آمیخته تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای ارزیابی معیارها و انتخاب گزینه بهینه استفاده می‌شود.

روش سوارا swara

سوارا (SWARA)

سوارا (SWARA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری است که توسط کرشالینه و همکارانش به سال ۲۰۱۰ معرفی گردید.

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (BWM)

روش بهترین-بدترین (BWM) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارهای تصمیم‌گیری مبتنی بر مقایسه زوجی عناصر با یکدیگر است.

روش بهترین-بدترین

پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM)

دانلود رایگان پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM) براساس مقاله جعفر رضایی به صورت فایل ورد همراه با یک نمونه کاربردی از مقیاس bwm فارسی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com