این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب عملکرد شغلی

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی شامل ستاده‌ها و پیامدهای واقعی فعالیت‌های یک سازمان است که در مقایسه با نهاده‌ها اندازه‌گیری می‌شود و بسیار مهم و کلیدی است.

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی را می‌توان مجموعه‌ای از رفتارها و فعالیت‌ها، که یک فرد انجام می‌دهد تا کل سازمان و یک مجموعه را به اهدافش نزدیک کند، تعریف کرد.

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) مقیاسی استانداد است که برای ارزیابی عملکرد و بهبود بهره‌وری سازمانی به وسیله هرسی و گلداسمیت ارائه شده است.

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ (گشت‌زنی اینترنتی)

سایبرلوفینگ Cyberloafing به استفاده کارکنان از اینترنت شرکت برای اهداف و کارهای شخصی گفته می‌شود در حالیکه وانمود به انجام کار می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com