این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قصد کارآفرینی

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه به باور فرد پیرامون ظرفیت و توانایی ایفای موفقیت‌آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین دلالت دارد و بسیار بااهمیت است.

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه قصد کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی Entrepreneurial intention نشان‌دهنده نیت فرد برای شروع یک کسب‌وکار است و یک فرایند آگاهانه ذهنی است که مقدم بر عمل می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com