پرسشنامه قصد کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه قصد کارآفرینانه دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: لینان و همکاران

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: قصد کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی و نگرش کارآفرینی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه قصد کارآفرینانه

تعریف مفهومی: قصد کارآفرینی نشان‌دهنده نیت فرد برای شروع یک کسب‌وکار است و یک فرایند آگاهانه ذهنی است. در این سازوکار، نیت مقدم بر عمل یوده و تمایل فرد را به سمت شروع یک کسب‌وکار جدید هدایت می‌کند. عمل کارآفرینانه می‌تواند به عنوان یک رفتار وابسته به قصد در نظر گرفته شود. یا قصد به عنوان یک عامل پیشگوی رفتار کارآفرینانه درنظر گرفته شود. اطلاعات کامل در مورد تعریف مفهومی در فایل پرسشنامه قصد کارآفرینانه وجود دارد.

روایی و پایایی: پرسشنامه قصد کارآفرینی نیز توسط لینان و همکاران (۲۰۱۱) طراحی گردید. این پرسشنامه در پژوهش گونزالز و همکاران (۲۰۱۹) استفاده شد. همچنین ماهشاورای و خا (۲۰۲۱) با روش تحلیل عاملی تاییدی اعتبارسنجی شد. آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای «قصد کارآفرینی» نیز مطلوب گزارش شد. در ایران نیز پژوهشگران از این پرسشنامه استفاده کردند. آنها نیز از تحلیل عاملی تاییدی برای اعتبارسنجی پرسشنامه استفاده کرده و آلفای کرونباخ آن مطلوب گزارش کردند.

تعریف عملیاتی قصد کارآفرینی: برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. از ۶ گویه برای سنجش قصد کارآفرینی استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله