پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه (۵ عامل و ۲۳ گویه)
  • فرم کوتاه پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه (۴ گویه)
  • فرم کوتاه پرسشنامه قصد کارآفرینی (۶ گویه)

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: دی‌نابل و همکاران

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار، محیط نوآورانه، رابطه با سرمایه‌گذاران، شناسایی هدف اصلی، رویارویی با چالش‌ها، توسعه منابع انسانی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

تعریف مفهومی: خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در مورد اینکه آیا آنان خود توانایی لازم برای انجام یک کار نوآورانه و مخاطره آمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان می‌توانند به شکل اثربخشی مهارت‌های خود را برای راه اندازی یک کسب‌وکار بکار به گیرند یا خیر، اشاره دارد. باور فرد به این‌که ظرفیت و توانایی این را دارد که به‌طور موفقیت آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین را ایفا کند. باور این‌که فرد توانایی انجام وظیفه‌ای را دارد، و باور فرد به این‌که می‌تواند به‌طور مفید از این مهارت‌ها برای دستیابی به هدف مورد نظر استفاده کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۳ گویه است. پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه توسط دی‌نابل و همکاران (۱۹۹۹) طراحی شد. در فارسی نیز از این پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه از پنج بعد « مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار، مهارت ایجاد محیط نوآورانه، مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران، مهارت شناسایی هدف اصلی، مهارت رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره، مهارت توسعه منابع انسانی تشکیل شده است.

روایی و پایایی: دی‌نابل و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. همچنین در فارسی نیز نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۱۹ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله