این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماهیت علم

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر یا فهم همدلانه به معنای نوعی احساس یگانگی عاطفی باکنش گری است که درصدد فهم آن هستیم. ماکس وبر جامعه شناسی را براساس الگوی وبر ارائه کرده است.

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری Interpretive Paradigm از دیدگاه بوریل و مورگان استفاده از رویکردهای ذهنی علم برای نظم دهی به پدیده‌های سازمانی است.

پارادایم‌های بوریل و مورگان

پارادایم‌های بوریل و مورگان

پارادایم‌های بوریل و مورگان براساس دو عنصر فسلفه علم و جامعه شناسی به پارادایم تفسیری، کارکردگرایی، ساختارگرای بنیادین و ساختارگرای انسانی تقسیم می شود.

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق

فلسفه دانشی است که به تفکر درباره مسائل بنیادین و اساسی جهان و زندگی مانند هستی، واقعیت و آگاهی می‌پردازد. فلسفه تحقیق جایگاه مهمی در مطالعات مدیریتی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com