این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل ساختاری-تفسیری

تحلیل میک مک

تحلیل میک مک

تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می‌توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم نمود.

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روشی اکتشافی برای شناسایی روابط شاخص‌های یک پدیده و سطح‌بندی آنها مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه و نمونه روش ISM

جامعه و نمونه روش ISM : مشارکت‌کنندگان در روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) شامل خبرگان زمینه مورد بررسی است که با روش هدفمند انتخاب می‌شوند.

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل مدلسازی ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

نرم افزار Micmac

نرم افزار Micmac

نرم‌افزار میک مک Micmac یک نرم افزار رایگان است که برای مطالعات ساختاری-تفسیری مناسب و محاسبات ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com