دانلود نرم افزار micmac-ism

نرم افزار Micmac

نرم‌افزار میک مک Micmac یک نرم افزار رایگان است که برای مطالعات ساختاری-تفسیری مناسب است. نرم افزار Micmac جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع در آینده پژوهی طراحی شده است. روش استفاده از نرم‌افزار Micmac بدین گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفه‌های مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آن‌ها را در ماتریسی وارد می کنند. برای مثال ماتریس تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می‌شود. متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون‌ها تأثیر می‌گذارند. پس بدین ترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار و متغیرهای ستون‌ها، تأثیرپذیر هستند.

میزان ارتباط، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می‌شود. عدد «صفر» به منزله «بدون تأثیر» است. عدد «یک» به منزله «تأثیر ضعیف» است. عدد «دو» به منزله «تأثیر متوسط» است. در نهایت عدد «سه» به منزله «تأثیر زیاد» است. اگر تعداد متغیرهای شناسایی‌شده n باشد، یک ماتریس n×n بدست می‌آید. در این ماتریس تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است.

این ماتریس به‌دست‌آمده را می‌توان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد. در نمودار متناظر از یک نمودار جهت تأثیرگذاری هر گروه بر دیگری توسط «پیکان‌ها» و میزان تأثیرگذاری به صورت عددی، در بالای آن پیکان، نمایش داده می‌شود. نهایتاً بر اساس توپولوژی متغیرها این نرم‌افزار قادر است به رتبه‌بندی و استخراج عوامل کلیدی اقدام کند.
| برای دانلود باید عضو شوید

آموزش نرم افزار Micmac

آموزش کامل نرم افزار میک مک به صورت فارسی آماده شده است. در این فایل آموزشی روش نصب و کار با نرم افزار میک مک کامل تشریح شده است. تحلیل ساختاری در اصل ابزاری برای شکل دادن به ایده هاست. با این ابزار می توان یک سیستم را به کمک ماتریسی که اجزای آن را به هم پیوند می دهد، توصیف کرد. با بررسی این پیوندها می توان متغیرهای لازم برای دگرگونی سیستم را مشخص کرد. این ابزار را می توان به تنهایی یا به عنوان بخشی از یک فعالیت پیچیده پیش بینی (سناریو) به کار برد.

| برای دانلود باید عضو شوید