پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM برای حل مسائل ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار می گیرد. پرسشنامه مدل سازی ساختاری-تفسیری با روش مرسوم طراحی نمی شود. در واقع برخلاف پرسشنامه های سنجش نگرش در اینجا از طیف لیکرت استفاده نمی شود. پرسشنامه ISM یک ماتریس ساده است که برای گردآوری دیدگاه خبرگان استفاده می شود. این پرسشنامه براساس مقادیر صفر و یک طراحی می شود. به بیان ساده اگر شما n عنصر داشته باشید باید یک ماتریس n×n تشکیل دهید. سپس قطر اصلی این ماتریس را به صورت پیش فرض یک قرار دهید. حال باید از هریک از خبرگان بخواهید تا در صورت وجود رابطه عدد یک را وارد کنند یا یک تیک ساده بزنند. اگر هم رابطه ای وجود ندارد یا عدد صفر را وارد کنند یا یک ضربدر وارد کنند.

نکات اساسی پرسشنامه ISM

دقت کنید در یک ماتریس پرسشنامه ISM رابطه متغیرها باید ۲ به ۲ بررسی شود. برای مثال متغیر A و متغیر B میتوانند رابطه دو سویه یا یک سویه داشته باشند یا اینکه اساسا هیچ رابطه ای باهم نداشته باشند.

در این پرسشنامه چون همه متغیرها دو به دو باهم مقایسه می‌شوند تعداد عناصر را خیلی زیاد و بالای ۳۰ تا در نظر نگیرید. دقت کنید خبرگانی که به پرسشنامه پاسخ میدهند انسان هستند.

هیچ فردی نمیتواند بیش از حد مشخصی از روابط را درست بررسی کند. برای جمع بندی دیدگاه خبرگان می توانید از فروانی یا مد استفاده کنید.

نمونه پرسشنامه ساختاری-تفسیری ISM

دانلود نمونه پرسشنامه مدل ساختاری-تفسیری به صورت ورد

| برای دانلود باید عضو شوید