این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقایسه زوجی

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (BWM)

روش بهترین-بدترین (BWM) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارهای تصمیم‌گیری مبتنی بر مقایسه زوجی عناصر با یکدیگر است.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای وزن‌دهی به معیارها و انتخاب گزینه بهینه براساس مقایسه‌های زوجی می‌باشد.

پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره ابزاری استاندارد برای گردآوری دیدگاه خبرگان و صاحب‌نظران پیرامون معیارها و گزینه‌ها در روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com