این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نظریه سیستمی

سایبرنتیک سازمانی

سایبرنتیک سازمانی

سایبرنتیک سازمانی (Organizational Cybernetics) رویکردی در حوزه نظریه پیچیدگی سیستم‌ها است که براساس اصول ارتباطات و کنترل در سازمان استفاده می‌شود.

سینرژی سازمانی

سینرژی سازمانی (هم‌افزایی)

سینرژی سازمانی (Synergy) تعامل و همکاری میان اعضای سازمان به گونه‌ای است که بازدهی نهایی بیش از جمع جبری بازده تک تک اعضای سازمان می‌شود.

پویایی سیستم

پویایی سیستم

پویایی سیستم (System dynamics) رویکردی برای درک رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده در طول زمان با استفاده از بکارگیری حلقه بازخور می‌باشد.

مرز بسته

مرز بسته در پویایی سیستم

مرز بسته (Closed boundary) اشاره به محدوده‌ای دارد که متغیرهای یک مساله پویا را از متغیرهای غیرمرتبط به صورتی روشن جدا می‌کند.

نمودار علت و معلولی

نمودار علت و معلولی

نمودارهای علت و معلولی (Causal Loop Diagrams) ابزاری مهم برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستم‌­ها در تفکر سیستمی و پویایی سامانه‌ها است.

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی (Systems thinking) رویکردی کل‌نگر است که به تحلیل سیستماتیک پدیده‌ها به عنوان یک کل متشکل از اجزای متعامل و مرتبط می‌پردازد.

کتاب پویایی سیستم‌ها

کتاب پویایی سیستم‌ها

دانلود کتاب پویایی سیستم‌ها به زبان فارسی شامل آموزش تصویری و گام به گام پویایی‌های سیستم به صورتی کاربردی، ساده و قابل فهم همراه با مثال

نظریه سیستم‌ها

نظریه سیستم‌ها (مدرنیسم)

نظریه سیستم‌ها (Systems theory) دانش میان‌رشته‌ای است که کوشش می‌کند به تشریح عملکرد سازمان در قالب یک کل متشکل از اجزا بپردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com