این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه هوش

پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی)

پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی)

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی) : مقیاس گلمن، بار-آن، شرینگ، وانگ و لو همراه با روایی و پایایی و دارای تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر به صورت طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com