این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه هوش

پرسشنامه دولت هوشمند

پرسشنامه دولت هوشمند

دانلود پرسشنامه دولت هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش مصنوعی در مدیریت

پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت

دانلود پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش مدیریتی

پرسشنامه هوش مدیریتی

دانلود پرسشنامه هوش مدیریتی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل ابعاد توانایی، ارزش و نگرش، ویژگی شخصیتی، دانش، مهارت با طیف لیکرت

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی شامل مقیاس استاندارد تت و مقیاس استاندارد سیلورا، مارتین یوسین و داهل موسوم به مقیاس ترومسو همراه با شرح کامل

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی دارای پنج بعد و پانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی متعیر و استاندارد با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش استراتژیک

پرسشنامه هوش استراتژیک

دانلود پرسشنامه هوش استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص به صورت طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

دانلود پرسشنامه هوش مالی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com