پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (گلدسون)

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فرصت‌های بازار، تهدیدهای رقبا، ریسک‌های رقابتی، مفروضات زیربنایی و آسیب‌پذیری‌ها

پیوست: پرسشنامه هوشمندی رقابتی روچ و سانتی شامل ۲۲ گویه

تعریف مفهومی پرسشنامه هوش رقابتی

هوش رقابتی مقوله‌ای میان رشته‌ای است که در حوزه انواع هوش و حوزه هوشمندی رقابتی قرار دارد. این نوع هوشمندی کمک می‌کند سازمان واکنش بهتری نسبت به رقبا داشته باشد. همچنین بتواند از موقعیت خود در بازار جهت حفظ یا گسترش سهم بازار به بهترین شیوه استفاده کند. مدیران بازاریابی باید از این سطح از هوشمندی بهره‌مند باشند تا بتوانند سازمان را در عرصه پرفشار رقابت در صنعت حفظ کنند.

مزیت رقابتی : مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است. به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه‌های مشتری بالاتر است.

هوش سازمانی : هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می‌گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی که از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و …) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است.

هوش رقابتی : براساس تعریف کاتلر هوشمندی رقابتی، برنامه سیستماتیک و اخلاقی است برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات بیرونی سازمان که برنامه ها، تصمیمات و عملیات شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هوشمندی رقابتی  فرایند افزایش توان رقابتی بازار ازطریق درک رقبا و محیط رقابتی است. بنابراین پرسشنامه هوش رقابتی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله