پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون

فایل ورد پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون

هدف : بررسی هوش رقابتی

ابعاد : فرصت‌های بازار، تهدیدهای رقبا، ریسک‌های رقابتی، مفروضات زیربنایی و آسیب‌پذیری‌ها

تعداد سوالات : ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی هوش رقابتی

مزیت رقابتی : مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند. مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است.

هوش سازمانی : هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی که از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و …) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است.

هوش رقابتی : براساس تعریف کاتلر هوشمندی رقابتی ، برنامه سیستماتیک و اخلاقی است برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات بیرونی سازمان که برنامه ها، تصمیمات و عملیات شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر هوشمندی رقابتی  فرایند افزایش توان رقابتی بازار ازطریق درک رقبا و محیط رقابتی است.