پرسشنامه هوش سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

ابعاد: بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرات و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد

تعداد سوالات : ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

طبقه بندی گویه‌ها

تعریف مفهومی: در ذیل ارائه شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش سازمانی

هوش سازمانی به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می‌گذارد. هوش سازمانی با ارزیابی کامل اطاعات و اقدامات گذشته و بررسی راهکارهای انتخابی سازمان می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر در سازمان کمک کند.

هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان است. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می‌شوند، در عمل و عکس‌العمل سریع می‌شوند، انعطاف‌پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند، قادر به استفاده از تخیل هستند. استفاده از مهارت‌های ذکر شده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان، مدیریت موثر و استفاده از منابع انسانی، عوامل عاطفی، تکنولوژی، دانش و یادگیری و توانایی سازمان را در پی دارد.

هوش سازمانی (OI) قابلیت سازمان برای جذب و خلق دانش مرتبط با اهدافش می‌باشد که همان ظرفیت ذهنی کل سازمان می‌باشد. این نوع از هوشمندی در میان سایر انواع هوش برای مدیران سازمان‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این سطح از هوش با هوش مدیریتی ارتباط مستقیم دارد و آگاهی از آن برای مدیریت ارشد حیاتی است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد آلبرشت استفاده شده است. این پرسشنامه شامل هفت سازه اصلی و چهل و نه گویه است که با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته‌اند. برای نمره‌دهی به گویه‌ها از مقیاس یک تا پنج استفاده شده است. نمره نهایی هر سازه نیز براساس میانگین امتیازات مرتبط با هر گویه تعیین می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله