پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران دارای روایی و پایایی

منبع: آنگ و همکاران

روایی و پایایی : دارد

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی، رفتاری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش فرهنگی

تعریف مفهومی: مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ (۲۰۰۳) از پژوهشگران مدرسه کسب‌وکار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده اند. آنها معتقد اند: در مواجهه با موقعیت‌های فرهنگی جدید، به زحمت می‌توان علائم و نشانه‌های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست.

در این موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود، یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلّی نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند. بر اساس این تعریف، هوش فرهنگی،هوشی متفاوت از هوش اجتماعی وعاطفی به شمار می‌رود. این سطح از هوشمندی برای مدیران ایرانی حائز اهمیت بسیاری است. در سازمان‌های ایرانی تفاوت‌های قومیتی بیداد می‌کند پس باید هوشمندی فرهنگی بالا باشد.

درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیت‌های خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه‌ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد. هوش فرهنگی همچنین بینش‌های فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه استفاده می‌شود. همچنین ۲۰ گویه برای سنجش ابعاد مختلف این سازه در نظر گرفته شده است. گویه‌ها با نمرات بین یک تا پنج امتیازدهی می‌شوند. ابعاد مختلف نیز شامل راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی، رفتاری می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله