پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی

فایل ورد پرسشنامه هوش بازاریابی

هدف : بررسی ایعاد مختلف هوش بازاریابی در سازمان

ابعاد: مذاکره با مشتریان، مطالعه نشریات تخصصی، تحقیقات بازاریابی، اینترنت، اطلاعات داخلی

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی متعبر : دارد

تعداد گویه‌ها : ۱۵ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی هوش بازاریابی

تعریف مفهومی : هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است. منظور از استراتژی‌های شرکت مواردی مانند استفاده از فرصت‌های بازار، نفوذ در بازار یا توسعه سهم بازار است

تعریف عملیاتی هوش بازاریابی : در این مطالعه هوش بازاریابی براساس پنج مولفه مذاکره با مشتریان، مطالعه نشریات تخصصی، تحقیقات بازاریابی، اینترنت، اطلاعات داخلی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. همچنین از یک پرسشنامه هوش بازاریابی دارای ۱۵ گویه برای سنجش این عوامل استفاده خواهد شد.