این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب چیرگی خدمات

هم آفرینی ارزش با مشتریان

هم آفرینی ارزش با مشتریان

هم‌آفرینی ارزش به مجموعه اقدامات، ویژگی‌ها و فرایندهایی گفته می‌شود که با استعانت از آن‌ها طراحی و توسعه و ارائه کالاها و خدمات با مشارکت تنگاتنگ مشتریان صورت می‌گیرد.

پرسشنامه چیرگی خدمات

پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات وارگو و لوش جهت بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان دارای روایی و پایایی بصورت طیف لیکرت پنج درجه

منطق چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات (SD) که وارگو و لوچ ارائه دادند چارچوبی برای تشریح شیوه خلق مشترک ارزش از طریق فرایند مبادله در یک ساختار اقتصادی است.

اکوسیستم کسب‌وکار

اکوسیستم کسب‌وکار

اکوسیستم کسب‌وکار (Business ecosystem) شبکه‌ای از سازمان‌ها و بازیگران مختلف است که در راستای ارائه محصولات و خدمات همزمان همکاری و رقابت می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com